BELARUSIAN LIBRARY, REPOSITORY AND ARCHIVE (PLATFORM FOR AUTHORS №1)
BIBLIOTEKA.BY and international cooperation

BIBLIOTEKA.BY sends data about all posted publications to partner libraries around the world (open the interactive map), social networks and search engines.

BIBLIOTEKA.BY protects your copyrights, helps you find partners and investors, increases your scholarly citation index, and gives you access to your copyrighted heritage.

Preserving the past, collecting the present, and helping to build the future \ BIBLIOTEKA.BY

BIBLIOTEKA.BY is a digital library, repository and archive for the preservation of scientific and literary works of Belarusian and foreign authors. The project works on the principles of free participation: everyone can register and save their scientific or literary works. Read and publish with BIBLIOTEKA.BY!

PLATFORM'S TARGET AUDIENCE: Scientists · Teachers · Students · Writers · Researchers · Archivists · Publishers · Famous figures
NEW ARRIVALS TO THE LIBRARY (TEXTS, FILES, MULTIMEDIA)
 
Без реферата
0 fan club members
Калі ты патрэбен хоць аднаму чалавеку, можаш лічыць сябе шчаслівым. Г. Марчук. Георгій Васільевіч Марчук нарадзіўся 1 студзеня 1947 года ў Давыд-Гарадку. «У той год, — згадвае пісьменнік, — майму дз…
Апавяданне — невялікі апавядальны твор, у якім расказваецца, як правіла, пра нейкі адзін вызначальны выпадак (сітуацыю, падзею) з жыцця чалавека. Кампазіцыйную аснову апавядання складаюць адна сюжэтн…
Нікому з беларускіх драматургаў не ўдаецца ўзнаўляць падзеі далёкага мінулага з такой яркасцю і маляўнічасцю, як гэта робіць А. Дудараў. С. Лаўшук. Аляксей Дудараў — вядомы беларускі драматург і пра…
Раман узнік на аснове старажытнага эпасу ў антычнай літаратуры, аднак у сучасным разуменні сфарміраваўся толькі ў XVI—XVIII стагоддзях. Росквіту жанр дасягнуў у ХІХ стагоддзі ў еўрапейскай і рускай рэ…
Твои хорошие поступки наполняют мир позитивными эмоциями, твои мудрые советы окрыляют душу других, а твои добрые слова дарят людям чудесную гармонию нежности.© Айдар Замальдинов
Верш значны не гукам, які чуваць, пакуль верш чытаецца, а сваім рэхам, якое ён утварае, калі адгучыць. А. Разанаў. Імя Алеся Разанава з’яўляецца адметным сімвалам сучаснай беларускай паэзіі, паказчы…
Неискренняя любовь между парнем и девушкой подобна красивым, ярким, но быстро увядающим цветам. Такие отношения не оставят после себя ничего, кроме опавших лепестков. Остры и ядовиты шипы у этих цветов — если прикоснёшься, больно изранишь руки. Встречаются…
Рамантычнае і рэалістычнае адлюстраванне жыцця ў літаратуры. Гістарычны раман Рамантычнае адлюстраванне жыцця вызначаецца асаблівай цікавасцю пісьменніка да ўнутранага свету асобы, засяроджанасцю на …
Васіль Быкаў уражвае нас майстэрствам ужывання мастацкіх дэталей, вобразаў-сімвалаў, якія надаюць твору філасофскую напоўненасць. У яго творах многа вобразаў-сімвалаў і мастацкіх дэталей, якія з’яўляю…
У літаратуры на працягу стагоддзяў існуюць пэўныя эмацыянальна-эстэтычныя тыпы адлюстравання жыцця: гераічны, трагічны, іранічны, сатырычны, рэалістычны і некаторыя іншыя. Тэарэтыкі літаратуры называю…
Аўтарскія канцэпцыя і пазіцыя прачытваюцца ў ідэйна-сэнсавых дамінантах твора або ўсёй творчасці пісьменніка: да якіх тэм і ідэй часцей звяртаецца аўтар, чаму аддае, напрыклад, перавагу — біяграфічнам…
Аўтар, стваральнік мастацкага тэксту — гэта рэальная асоба са сваім лёсам, светапоглядам, асабістым жыццёвым вопытам і адносінамі да свету і людзей. І гэтыя фактары так або інакш уплываюць на ідэйны з…
Аповесць «Стары і мора» падвяла вынік доўгім і няпростым роздумам Хемінгуэя пра месца чалавека ў свеце. Гісторыя рыбака Санцьяга, які ўвабраў у сябе рысы тых, каго Хемінгуэй сустракаў і добра ведаў, к…
Рыбак Санцьяга ў аповесці намаляваны ўжо зусім старым чалавекам. З часам адышло з яго жыцця ўсё мітуслівае, што калісьці ўзрушала, і засталіся толькі светлыя ўспаміны юнацтва. Пісьменніка хвалявала пр…
Калі аповесць «Стары і мора» была закончана, Э. Хемінгуэй напісаў выдаўцу: «Гэта — проза, над якой я працаваў усё сваё жыццё, якая павінна быць лёгкай, простай і лаканічнай і ў той жа час перадаваць у…
Аповесць «Стары і мора», напісаная ў 1952 годзе, стала вырашальным аргументам у прысуджэнні Э. Хемінгуэю Нобелеўскай прэміі. Амаль два дзесяцігоддзі спатрэбілася аўтару для стварэння гэтага шэдэўра. П…
Варты жалю той, хто не ведае былога дня і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучы...У. Караткевіч. «Укараніцца на камяністым, неўладкаваным беразе жыцця, мудра, уладна, пяшчотна свідр…
Па творах Васіля Быкава свет спасцігае асаблівасці беларускага народнага характару, трагізм гістарычнага лёсу нашага народа. Творчасць пісьменніка дапамагае шукаць сцежкі да дабрыні і справядлівасці. …
Раман узнік на аснове старажытнага эпасу ў антычнай літаратуры, аднак у сучасным разуменні сфарміраваўся толькі ў XVI—XVIII стагоддзях. Росквіту жанр дасягнуў у ХІХ стагоддзі ў еўрапейскай і рускай рэ…
Сутнасцю жыцця і дзейнасці Андрэя Макаёнка была любоў. Любоў з вялікай літары. Любоў да жыцця. Жыццё любяць усе, аднак любяць па-рознаму. Андрэй любіў як змагар, даследчык, пераўтваральнік, нястомны б…
­Хорошие мысли подбадривают тебя, хорошее настроение — твою душу, а здоровый образ жизни — твоё тело.© Айдар Замальдинов
В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Президент: является Главнокомандующим Вооруженными Силами;назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженн…
Александр Григорьевич Лукашенко - первый Президент Республики Беларусь. В нашей стране он больше, чем политик. Александр Лукашенко стоит у истоков становления и развития независимой Беларуси. Для кол…
До нашего времени сохранилось больше художественных произведений Тараса Шевченко, чем поэтических текстов (1200 художественных против 240 поэтических). Знаменитый художник оставил произведения искусства в самых разных техниках – графике, акварели и масле, …
Каб паступіць вучыцца, Кузьма Чорны адправіўся з роднай вёскі ў сталіцу. Так напісаў пра гэта падарожжа Іван Навуменка: «У 1923 г. Кузьма Чорны (ён ужо надрукаваў верш у часопісе «Іскры», два-тры апав…
Раман — эпічны празаічны (часам — вершаваны) твор, у якім шырока ахоплены істотныя жыццёвыя з’явы пэўнага сацыяльнага асяроддзя, нацыі і эпохі, паказаны шматлікія характары ў іх развіцці, псіхалагічна…
Андрэ Маруа — аўтар бестселераў у жанры рамана-біяграфіі: гэта кнігі пра Байрана, Гюго, Бальзака, Жорж Санд, Дзюма і інш. Андрэ Маруа (Эміль Саламон Вільгельм Эрзог) нарадзіўся 26 ліпеня 1885 года ў …
Осмысление своих некрасивых поступков делает тебя по-настоящему понимающим, честное обещание — цельным, а верность своему хорошему другу — достойным человеком с чистой душой.© Айдар Замальдинов
МОЛОДЕЖНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕКСАКогда жена ласкает ртом половой член мужа, то это вполне нормально. Очевидно, идет подготовка к половому акту, и женщина возбуждает нежным и теплым язычком член мужчины, чтобы вызвать тем самым усиленный поток крови к нему, а в…
Эвалюцыя творчасці Змітрака Бядулі ішла паралельна з усёй літаратурай: калі фарміраваліся малая проза, апавяданне, потым аповесць і раман, у Змітрака Бядулі з’яўляліся абразкі і імпрэсіі (зборнік «Абр…
У гістарычным плане культура Адраджэння падзяляецца на два этапы: Ранні рэнесанс (першая палова XVI стагоддзя) і Позні рэнесанс (другая палова XVI — пачатак XVII стагоддзя). На першым этапе яна грунт…
Эпоха Рэнесансу атрымала назву «залаты век» для Беларусі, таму што беларуская мова і беларуская культурная традыцыя мелі спрыяльныя ўмовы для развіцця і духоўна ядналі грамадства. Беларуская культура…
Верлібр узнік у ХІХ стагоддзі ў амерыканскай і еўрапейскай літаратурах. Шырокае распаўсюджанне атрымаў у паэзіі ХХ стагоддзя. Самы вядомы з пачынальнікаў гэтага жанру ў беларускай літаратуры — Максім …
Янка Купала лічыў драму «Раскіданае гняздо» сваім найлепшым творам. Вядомы артыст Цімох Сяргейчык успамінаў, як праз больш за дваццаць гадоў пасля выхаду п’есы Купала прарочыў: «Ты, Цімашок, калі-неб…
ХАРАКТАРЫСТЫКА МАСТАЦКАГА ВОБРАЗА-ПЕРСАНАЖА Уступ.Праблема, якая прывяла аўтара да стварэння дадзенага вобраза і месца персанажа ў сістэме вобразаў твора. Галоўная частка.Характарыстыка персанажа як…
CATALOG
Files · Photos · Sounds · Articles · Polls · Diaries · Biographies · Books · News
 
LATEST UPLOADED FILES
latest · Top
 
Important information for authors

Why is it important to save your scholarly work in a digital library?

There are many reasons why it is important to keep your scholarly work online. Let's focus on the main ones:
 1. Wide access: The Internet allows researchers and scholars around the world easy access to your scholarly work. This is especially important for those who live or work in remote countries or regions or sparsely populated areas where access to scholarly publications may be limited.
 2. Preservation and dissemination of knowledge: The preservation and dissemination of scientific works on the Internet ensures the preservation and dissemination of knowledge that can be used to advance science. This helps avoid duplication of research and facilitates access to previous works, which contributes to faster human progress.
 3. Citation: Storing research papers online at a specific address provides a permanent link to your work, making it easier for other scientists to cite and use your research. It also helps to increase your citation index in academia.
 4. Archiving: Storing research papers online ensures that they are archived and preserved for the future. This is important so that researchers can access previous works and use them in their own research.
 5. Dissemination of ideas: Keeping scientific papers online provides an opportunity to disseminate ideas and research results to a wide audience. This can lead to a broader discussion of ideas and a faster dissemination of knowledge in the scientific community.

What can I save in a digital library?

In a digital library, authors can save all kinds of digital information:
 1. E-books: digital versions of books, which can be saved in PDF, DJVU, or other e-book formats.
 2. Scientific articles: scientific publications that can be saved in text form for reading from a computer screen or other gadget or in PDF or other electronic article formats (in which case articles can also be read from both desktop and mobile device screens).
 3. Journals: digital versions of journals that can be saved in PDF or other electronic journal formats.
 4. Audio and video materials: lecture recordings, music, movies and other video and audio files. Audio files are stored in a special storage, and we recommend uploading videos to Youtube and then inserting a link to them in your publications in the library.
 5. Documents: different types of documents, such as brochures, manuals, reports, articles, and other documents. There is a special section for files in the library.
 6. Maps and drawings: different types of graphic images, including maps, charts, drawings, diagrams, and other types of images. They can be stored in the Photo Documents section.
 7. Electronic textbooks and learning materials: digital versions of textbooks, study guides, and other learning materials.
 8. Electronic newspapers: digital versions of newspapers that can be saved in PDF or other electronic newspaper formats.
 9. Photos: digital images of photos and other graphic materials.
 10. Archival materials: digital versions of documents and other materials from archives and museums.
 11. Research information: digital versions of articles, reports, dissertations, and other research-related materials.
 12. Electronic diaries: digital versions of diaries and other personal entries. The library has a special section for author diaries, where you can keep entries in chronological order.
 13. Electronic patents: digital versions of patents and other documents related to intellectual property.
 14. Internet Archives: electronic versions of web pages and other online materials that can be saved in archiving programs and uploaded for preservation in the library.
 15. Computer programs and applications: digital versions of software, applications, and games.
 16. Electronic dictionaries and reference books: digital versions of various dictionaries and reference books on various topics.
 17. Music: digital versions of music, albums, and other audio materials.
 18. Digital maps: electronic versions of maps, geographic and topographic data.

Why is the digital library free for authors and readers?

All services to authors and readers are provided free of charge. So it was, so it is and so it will be. There are several reasons why the library stores and makes available information published by authors for free:
 1. Accessibility. Free access to information makes it available to all users, regardless of their financial status or location. This is important to ensure equal access to education and information for all.
 2. Dissemination of knowledge. The purpose of digital libraries is to disseminate knowledge and information throughout the world. Free access to information contributes to this goal because it allows people to access the latest scientific discoveries and other important information resources.
 3. Social effect. Many authors, especially those who publish their works in the electronic library, do not receive direct financial benefits from their publications, but do so in order to promote science and disseminate knowledge. Providing free access to their work helps them achieve this goal.
© BDL
BIBLIOTRACKER
 
PROJECT NEWS
Loading...
STATISTICS
 
Library Partners

Home
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: BY LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Biblioteka.by - Belarusian digital library, repository, and archive ® All rights reserved.
2006-2023, BIBLIOTEKA.BY is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Belarus


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android